lise mikkelsen

Hvem må ens praktiserende læge holde møde med uden at orientere ?

Recommended Posts

lise mikkelsen

Hej

Hvem må min praktiserende læge holde møde med uden at orientere mig? 

Jobcentret?

en pårørende til en fælles pårørende, der er alvorligt syg?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
IHS

Din læge må holde møde med hvem han vil, det er ikke dér begrænsningen ligger. Men der er begrænsninger på hvad han må fortælle andre om dig.

Reglerne for sundhedspersoners tavshedspligt står i Sundhedslovens kap. 9, og udgangspunktet er altså at en sundhedsperson har tavshedspligt. Der står i lovens § 40, stk. 1 (min markering):

En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i denne lov.

Det markerede henviser til undtagelser til tavshedspligten. Og det bliver alt for omfattende at forklare alle undtagelserne, så jeg vil nøjes med at forholde mig til det du konkret nævner.

Ang. din læges evt. videregivelse af oplysninger til jobcenteret, står der i lovens § 43:

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål

Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Stk. 2 Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

    1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,

    2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre,

    3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver,

    4) videregivelsen sker til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er nødvendig med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering eller

    5) videregivelsen sker til brug for opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen, kommunen eller et privat sygehus.

Stk. 3 Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.

Stk. 4 Såfremt der manuelt videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

Jeg forstår ikke helt hvad du mener med ”en pårørende til en fælles pårørende”, så det bedes du uddybe, med mindre nedenstående er svar nok.

Men generelt må en sundhedsperson gerne give oplysninger der ikke er fortrolige til pårørende, men de fleste oplysninger er fortrolige. Der står i Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende pkt. 4:

Fortrolige oplysninger

Oplysninger om personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Langt den overvejende del af de oplysninger om en patient, som sundhedspersonalet i forbindelse med arbejdet får kendskab til, er derfor fortrolige.

Tavshedspligten omfatter fx oplysninger om helbred, herunder indlæggelse på et sygehus og behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler eller lignende, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold.

Sundhedspersoner kan modtage information fra personer, uden at det kommer i strid med tavshedspligten. De kan også gå i dialog med de pårørende om disses oplevelse af situationen og de problemer, de pårørende oplever.

Sundhedspersoner kan uden at overtræde tavshedspligten informere pårørende om generelle forhold vedrørende en sygdom og behandlingsmulighederne, og om de pårørendes muligheder for at yde og få støtte generelt.

Og videre i starten af pkt. 5.1:

Pårørende

Patientens ægtefælle, samlever og andre pårørende er i juridisk forstand som udgangspunkt »uvedkommende«, når der er tale om sygdom, selvom de ud fra en sædvanlig betragtning ikke betragtes som uvedkommende.

De pårørende kan være nære slægtninge, men det kan også være en god ven. Det afgørende er den faktiske tilknytning.

Selvom det især ved alvorlige og livstruende sygdomme kan have stor betydning, at pårørende indgår i behandlingsprocessen, skal patienten være indforstået med, at pårørende får fortrolige oplysninger.

Dog står der i vejledningens pkt. 3:

…. Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives til patientens pårørende, hvis

patienten har givet samtykke til videregivelse

sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til at videregive fortrolige oplysninger

sundhedspersonen handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patientens tarv

de nærmeste pårørende kan give et stedfortrædende samtykke til behandling (for varigt inhabile patienter)…..

Der er særlige regler om forældre.

Hvis en sundhedsperson bryder sin tavshedspligt, og det som i dit tilfælde ikke er en offentlig ansat, kan han straffes efter Sundhedslovens § 271, eller Straffelovens § 152b, stk. 1, som lyder:

Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

Straffen efter den nævnte § 152 er fra bøde til fængsel i 6 måneder, under skærpende omstændigheder fængsel op til 2 år. Paragrafferne finder dog ikke anvendelse hvis sundhedspersonen var forpligtet til at videregive oplysningerne, eller har handlet i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, jf. lovens § 152e.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Gæst
Du skriver som "Gæst" på Jubii Debat. Opret en profil her... og få fuld adgang til Danmarks største debat forum.
Skriv nyt svar...

×   Du har indsat indhold med egen formatering.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Dit tidligere indhold er gendannet.   Ryd editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.